Odluka o poništavanju Javnog oglasa za prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta

Broj: 02-014- 445/17 Datum: 17.07.2017. god.   Na osnovu člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi  („Sl. glasnik RS“, br. 97/16), i člana 58., 67. i 88. Statuta Opštine Teslić („Sl. glasnik opštine Teslić“, br. 4/17),  Načelnik opštine Teslić, donosi,   O  d  l  u  k  u o poništavanju Javnog oglasa za prodaju neizgrađenog […]

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje

Broj: 01-111-68/17 Teslić, 11.07.2017. godine   Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/03), člana 16. i 18. Zakona o sistemu javnih službi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 68/07 i 109/12), Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora i članova Upravnog […]

JAVNI OGLAS o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta, putem usmenog javnog nadmetanja

Broj: 02-014-445/17 Datum: 06.07.2017. god.   Na osnovu člana 348. stav 1. Zakona o stvarnim pravima („Sl. glasnik RS“, br. 124/08, 58/09, 95/11 i 60/15), člana 9. stav 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 20/12 ), člana 67. Statuta Opštine […]

JAVNI OGLAS o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta, putem usmenog javnog nadmetanja

Broj: 02-014-414/17 Datum: 27.06.2017. god.   Na osnovu člana 348. stav 1. Zakona o stvarnim pravima („Sl. glasnik RS“, br. 124/08, 58/09, 95/11 i 60/15), člana 9. stav 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 20/12 ), člana 67. Statuta Opštine […]

JAVNI KONKURS za podnošenje prijava za učešće u radu Komisija za tehnički pregled objekata izgrađenih na području opštine Teslić

Broj:04-36-34 /17 Teslić,23.06.2017.godine,   Na osnovu člana 142. Zakona o uređenju prostora i građenju(„Službeni glasnik Republike Srpske“,broj 40/13) i Člana 7. Pravilnika o vršenju tehničkog pregleda objekta i osmatranju tla i objekata u toku njihove upotrebe („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 100/13), Odjeljenje za prostorno uređenje Opštinske uprave  Teslić, objavljuje:   J A V N […]

JAVNI OGLAS za izdavanje u zakup poslovnih prostorija

Na osnovu člana 67. Statuta opštine Teslić(„Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 4/17), i tačke 5. Odluke o načinu korištenja društvenih domova na području opštine Teslić, („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 12/16), Načelnik opštine  raspisuje,      J A V N I    O G L A S za izdavanje u zakup poslovnih prostorija   Poslovni prostor […]

J A V N I K O N K U R S za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi Teslić

Broj: 02-120-15/17 Teslić: 22.06.2017. godine   Na osnovu člana 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 18. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Teslić („Službeni glasnik Opštine Teslić“, broj: 2/16, 8/16 i 10/16), načelnik Opštine Teslić r a s p […]

Drugi javni poziv za finansiranje biznisa

Na osnovu tačke II Odluke o sprovođenju aktivnosti na realizaciji Programa podrške razvoju biznisa marginalizovanih grupa žena u saradnji sa USAID („Službeni glasnik opštine Teslić“ broj 12/16), člana 4. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz Fonda za razvoj biznisa marginalizovanih grupa žena koji se sufinansiraju sredstvima USAID i  budžeta  opštine Teslić („Službeni […]

J A V N I O G L A S za izdavanje u zakup poslovnih prostorija

Broj:  02-374-15/17 Datum,  15.03.  2017. Na osnovu člana 53. Statuta opštine Teslić-prečišćen tekst(„Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 11/14), i tačke 5. Odluke o načinu korištenja društvenih domova na području opštine Teslić, („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 12/16), na Zahtjev Savjeta mjesne zajednice Bardaci, Načelnik opštine  raspisuje,

Poziv za dostavljanje ponuda

Broj: 02-054-9/17 Datum: 07.03.2017.god  POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA (preuzmi) Poštovani, U skladu sa članom 8. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 7. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 66/16), pozivamo vas da dostavite ponudu u […]