Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na treningu ”Upravljanje projektnim ciklusom (PCM)” koji organiziraju ReLOaD projekat i Opština Teslić

Projekat “Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u saradnji sa Opštinom Teslić objavljuje poziv za organizacije civilnog društva (OCD) sa područja opštine za učestvovanje na dvodnevnom treningu: “Upravljanje projektnim ciklusom (PCM)”. Trening se realizira kao podrška procesu provođenja Javnog poziva za organizacije civilnog društva/nevladine organizacije za predaju prijedloga projekata za finansiranje koji su […]

JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMAZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU PROJEKTA REGIONALNI PROGRAM LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU (ReLOaD)

ReLOaD je regionalni projekat kojeg finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest zemalja Zapadnog Balkana i to: Albanija, bivša jugoslovenska Republika Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo* i Srbija. Projekat je počeo 1. februara 2017. godine i tokom naredne tri godine cilj projekta je dalje jačanje partnerstva između […]

POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA

Opština Teslić obavještava sve zainteresovane predstavnike civilnog društva da će se u sali Skupštine opštine Teslić   u  Karađorđevoj ulici br. 1, ll sprat (iznad Biroa za zapošljavanje), dana 11. septembra 2017. godine, sa početkom u 10:00 časova, održati prezentacija i upoznavanje sa  projektom Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD.  Tada će biti […]

JAVNI POZIV budžetskim korisnicima

JAVNI    POZIV Pozivaji se svi korisnici budžetskih sredstava opštine Teslić da u pisanom obliku najkasnije do 30.09.2017. godine podnesu budžetski zahtjev za korištenje sredstava iz budžeta opštine Teslić za 2018. godinu. Zahtjev dostaviti Odjeljenju za finansije opštine Teslić putem pošte ili u šalter sali zdrade opštine Teslić. Budžetski korisnici prema odredbama člana 25. Zakona o […]

JAVNI POZIV za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja u projektu

Broj: 02-014-553/17 Teslić, 21.08.2017.godine     U sklopu projekta „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima Opštine Teslić u 2017. godini“ i na osnovu Sporazuma zaključenog između Opštine Teslić i „Muslim Aid“ Sarajevo, broj: 02-014-479/17 od 21.07.2017. godine, kojim su osigurana donatorska sredstva od strane „Muslim Aid“ […]

POZIV PRAVNIM LICIMA IZ SEKTORA AGRARNE INDUSTRIJE ZA PRIJEM STUDENTA NA STRUČNU PRAKSU (INTERNSHIP)

Kao implementatori aktivnosti AgMENTOR centra podrške za Centralnu Bosnu i Hercegovinu, Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH i Udruženje građana “NEŠTO VIŠE” (REZ Agencija i UGNV) pozivaju pravna lica koja posluju ili obavljaju aktivnosti u oblasti poljoprivrede, prehrambene industrije i ostalih djelatnosti u vezi sa ruralnim razvojem iz opština/gradova navedene regije, da se prijave kao […]

POZIV STUDENTIMA I NEZAPOSLENIM ŽENAMA I MUŠKARCIMA SA ZAVRŠENIM FAKULTETOM ZA PRIJAVU NA STRUČNU PRAKSU (INTERNSHIP) U PREDUZEĆIMA U SEKTORU AGRARNE INDUSTRIJE

Kao implementatori aktivnosti AgMENTOR centra podrške za Centralnu Bosnu i Hercegovinu, Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH i Udruženje građana “NEŠTO VIŠE” (REZ Agencija i UGNV) pozivaju studente i nezaposlene žene i muškarce sa završenim fakultetom (diplomanti) iz opština/gradova navedene regije (vidjeti Puni tekst poziva), da se prijave za sticanje dvomjesečnog radnog iskustva. Cilj ove […]

JAVNI OGLAS za izdavanje u zakup reklamnih prostora u vlasništvu opštine Teslić

Broj: 05-475-68/17 Datum: 24.07.2017. godine   Na osnovu člana 9. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/12), člana 5. Odluke o načinu i uslovima izdavanja u zakup reklamnih prostora u vlasništvu Opštine („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 5/17) i člana […]

Odluka o poništavanju Javnog oglasa za prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta

Broj: 02-014- 445/17 Datum: 17.07.2017. god.   Na osnovu člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi  („Sl. glasnik RS“, br. 97/16), i člana 58., 67. i 88. Statuta Opštine Teslić („Sl. glasnik opštine Teslić“, br. 4/17),  Načelnik opštine Teslić, donosi,   O  d  l  u  k  u o poništavanju Javnog oglasa za prodaju neizgrađenog […]

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje

Broj: 01-111-68/17 Teslić, 11.07.2017. godine   Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/03), člana 16. i 18. Zakona o sistemu javnih službi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 68/07 i 109/12), Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora i članova Upravnog […]