JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva radi upućivanja 568 ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske u banjsko-klimatske zdravstvene ustanove

Broj: 16-03/1-2-563-1-4/2018
Banja Luka, 12.04.2018. godine
 
Na osnovu Plana utroška budžetskih sredstava sa pozicije 416300 – „Tekuće doznake pružaocima usluga socijalne zaštite PPB, RVI i CŽR – Projekat banjske rehabilitacije“, utvrđene Budžetom Republike Srpske za 2018. godinu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 114/17) i Projekta banjske rehabilitacije ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske za 2018. godinu, broj: 16-03/1-2-563-1/2018 od 26.03.2018. godine, na koji je Vlada Republike Srpske, dana 11.04.2018. godine na 172. sjednici dala saglasnost, Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite raspisuje:
 
JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva radi upućivanja 568 ratnih vojnih invalida
   i članova porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata
Republike Srpske u banjsko-klimatske zdravstvene ustanove
 
KRITERIJI ZA PRIJAVLJIVANJE
 1. Kome se poziv upućuje?
Ovaj poziv se upućuje ratnim vojnim invalidima od I do X kategorije (u daljem tekstu RVI) i članovima porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (u daljem tekstu PPB) kojima je banjska rehabilitacija neophodna kao nastavak liječenja i oporavak u skladu sa Projektom banjske rehabilitacije.
 
 1. Predmet prijave i uslovi za prijavu
Predmet prijave po ovom pozivu je potreba za medicinskom, odnosno fizikalnom rehabilitacijom jednog broja ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske kroz banjsko klimatsko liječenje odnosno rehabilitaciju.
Liječenje, odnosno rehabilitacija u banjsko-klimatskim ustanovama obuhvata:
 • smještaj korisnika,
 • ljekarski pregled prilikom prijema,
 • izradu plana i programa rehabilitacije za svakog korisnika posebno,
 • određivanje fizikalne i balneoterapijske procedure (fizikalne terapije-standardna njega uključuje: hidroterapiju u kadama ili bazenu, 1. elektroproceduru kinezoterapiju (propisane vježbe), termoterapiju,
 • stalni medicinski nadzor,
 • ljekarski pregled na otpustu sa otpusnicom,
 • ishranu od tri obroka primjernog kvaliteta i kvantiteta,
 • ostali vidovi rekreacije,
 • turističko- rekreativni sadržaji.
 1. Postupak izbora korisnika
 
              Na javni poziv imaju pravo da se prijave ratni vojni invalidi od prve do desete kategorije invaliditeta i porodice poginulih boraca, a kojima je banjska rehabilitacija  neophodna za nastavak liječenja i oporavka.
              Prijave, odnosno pismeni zahtjevi se podnose organu uprave nadležnom za boračko-invalidsku  zaštitu opštine/grada ( u daljem tekstu : nadležni organ).
Uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeće dokaze:
             – Rješenje nadležnog organa o statusu i pripadajućim pravima RVI  ili  člana porodice poginulog borca, uz  uslov da je aktivni korisnik,
            – Rješenje nadležnog organa o kategorizaciji borca,
           -Nalaz i preporuka nadležne zdravstvene ustanove o neophodnosti banjske rehabilitacije.
Nepotpune i neblagovremene zahtjeve nadležni organ neće razmatrati i kao takve će odbaciti.
Na osnovu uvida u priloženu dokumentaciju koja se traži po objavljenom Javnom pozivu  nadležni organ će sprovesti postupak i donijeti odluku o izboru korisnika za banjsku rehabilitaciju na osnovu sljedećih kriterija:
 
             Rangiranje RVI :
 1. Po osnovu statusa RVI – podnosiocu zahtjeva pripada :
 

a) RVI prve kategorije ……………………………….50 bodova

b) RVI druge kategorije …………………………….. 45 bodova

v) RVI treće kategorije ………………………………40 bodova

g) RVI četvrte kategorije ……………………………35 bodova

d) RVI pete kategorije ……………………………….30 bodova

 đ)  RVI šeste kategorije ……………………………..25 bodova

e) RVI sedme kategorije ……………………………..20 bodova

 ž) RVI osme kategorije ……………………………….15 bodova

z) RVI devete kategorije …………………………….10 bodova

i) RVI desete kategorije………………………………5  bodova

 
 1. Po osnovu ostvarivanja prava na dodatak za njegu i pomoć  RVI – podnosiocu zahtjeva pripada:
 

a) za prvi stepen ………………………………………… 15 bodova

b) za drugi stepen ………………………………………. 10 bodova

v) za treći stepen ……………………………………….. 5 bodova

 
 1. Po osnovu ostvarivanja prava na ortopedski dodatak RVI – podnosiocu zahtjeva pripada:
 

a) za prvi stepen ………………………………. ……….. 8  bodova

b) za drugi stepen ………………………………………… 6 bodova

v) za treći stepen ………………………………………… 4 boda

g) za četvrti stepen ………………………………………. 2 boda

 
 1. Po osnovu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala RVI – podnosiocu
    zahtjeva  pripada ………………………………….. 15  bodova
 
 
 1. Po osnovu dužine vojnog angažovanja u ratu RVI – podnosiocu  zahtjeva pripada :
 

a) borcu prve kategorije ………………………………… 15 bodova

b) borcu druge kategorije……………………………….. 13 bodova

v) borcu treće kategorije ………………………………. 11 bodova

g) borcu četvrte kategorije………………………………. 9 bodova

d) borcu pete kategorije …………………………………. 7 bodova

đ) borcu šeste kategorije ……………………………….. 5 bodova

e) borcu sedme kategorije ……………………………….. 3 boda

 
 1. U slučaju istog broja bodova prednost imaju lica po sljedećem redoslijedu:
 
 • sa priznatim pravom na njegu i pomoć,
 • sa većim stepenom invaliditeta,
 • sa većom kategorijom borca.
 
Rangiranje  PPB :
 
 1. Po osnovu statusa PPB – podnosiocu zahtjeva pripada :
 

a) za svakog poginulog borca ………………………..100 bodova

 
 1. Ukoliko je podnosilac zahtjeva kao PPB ujedno i RVI  istom pripada :
 

a) RVI prve kategorije …………………………………. 20 bodova

b) RVI druge kategorije ……………………………….. 18 bodova

v) RVI treće kategorije ………………………………. 16 bodova

c) RVI četvrte kategorije……………………………… 14 bodova

d) RVI pete kategorije …………………………………. 12 bodova

đ) RVI šeste kategorije ………………………………. 10 bodova

e) RVI sedme kategorije………………………………… 8 bodova

ž) RVI osme kategorije ………………………………… 6 bodova

z) RVI devete kategorije ………………………………. 4 boda

i) RVI desete kategorije ………………………………. 2 boda

 
 1. Ukoliko podnosilac zahtjeva kao PPB i ujedno RVI ostvaruje pravo na njegu i pomoć  istom pripada:
 

a) za prvi stepen …………………………………………… 15 bodova

b) za drugi stepen …………………………………………. 10 bodova

v) za treći stepen ………………………………………….. 5 bodova

 
 1. Ukoliko podnosilac zahtjeva kao PPB i ujedno RVI ostvaruje pravo na ortopedski dodatak
     istom pripada :
 

a) za prvi stepen……………………………………………… 8 bodova

b) za drugi stepen ……………………………………………. 6 bodova

v) za treći stepen ……………………………………………. 4 boda

g) za četvrti stepen ………………………………………….. 2 boda

 
 1. Ukoliko podnosioc zahtjeva kao PPB i ujedno RVI ostvaruje pravo na ortopedska i druga     
     pomagala  podnosiocu zahtjeva  pripada….15 bodova.
 
 
 1. U koliko je podnosilac zahtjeva kao PPB  bio  vojno angažovan u ratu istom pripada :
 

a) borcu prve kategorije ……………………………………. 10 bodova

b) borcu druge kategorije…………………………………… 8 bodova

v) borcu treće kategorije …………………………………… 6 bodova

g) borcu četvrte kategorije ………………………………… .5 bodova

d) borvcu pete kategorije …………………………………… 4 boda

đ) borcu  šeste kategorije …………………………………. .3 boda

e) borcu sedme kategorije ………………………………….. 2 boda

 
 1. U slučaju istog broja bodova prednost imaju lica po sledećem redoslijedu:
 
              –  roditelji poginulog borca
              –  podnosilac zahtjeva kojem je utvrđen i status RVI
              –  podnosilac zahtjeva starijeg datuma rođenja
 
Članovima porodičnog domaćinstva u smislu ovog Projekta smatraju se: članovi porodice koji imaju status porodice poginulog borca, i primaju porodičnu invalidninu.
 
U postupku izbora korisnika, služba je dužna da obezbjedi srazmjernu zastupljenost ukupnog broja RVI i članova porodica poginulih boraca opštine/grada, s tim što će kod izbora članova porodica poginulih boraca prednost dati roditeljima poginulog borca u odnosu na ostale članove PPB.
 
Pravo na banjsku rehabilitaciju u 2018. godini nemaju lica koja su to pravo koristili po Projektu banjske rehabilitacije ministarstva u pretekle tri godine, osim u slučaju ako nema prijavljenih drugih korisnika.
 
Ministar može u opravdanim slučajevima da odobri korištenje banjske rehabilitacije i mimo procedure i kriterija utvrđenih Projektom.
Rok za dostavljanje pismenog zahtjeva je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim  novinama „GLAS SRPSKE“,  ili od dana objavljivanja na oglasnoj tabli opštine/grada.
 
Na osnovu podnesenih zahtjeva, nadležni organ sačinjava Liste izabranih korisnika u skladu sa ovim Projektom i Javnim pozivom i to odvojeno za RVI i odvojeno za PPB.
 
                Lista izabranih korisnika treba da sadrži: ime i prezime, status po osnovu kojeg je izvršen izbor, broj bodova i broj korisnika.
 
                Nadležni organ će Liste istaći na oglasnoj tabli i na iste se može podnijeti prigovor u roku od 7 dana od isticanja iste. Nadležni organ će u roku od 7 dana od dana isteka roka za prigovor riješiti iste i sačiniti svoje konačne liste korisnika, te u roku od 3 dana dostaviti Ministarstvu Liste na saglasnost, uz obavezu dostavljanja i riješenih prigovora.
 
                Ministarstvo će se, nakon razmatranja Lista, te provjere postupka i načina odlučivanja od strane opštinskih/gradskih organa , izjasniti o istoj, odnosno dati saglasnost na istu ili će istu vratiti nadležnom organu radi otklanjanja nedostataka.
 
                Po datoj saglasnosti na Listu o izboru korisnika, Ministarstvo će donijeti Plan upućivanja ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca u izabrane banjsko-klimatske ustanove sa utvrđenim terminima smjena za svaku opštinu/grad.
                Nakon dobijanja saglasnosti i Plana upućivanja od strane Ministarstva, nadležni organ opštine/grada će u skladu sa istim obavijestiti kandidate o mjestu i vremenu, te nazivu zdravstvene ustanove u koju se upućuju pojedini kandidati.
 
                Nadležni organ će spisak upućenih korisnika u banje dostaviti Ministarstvu i banjskoj ustanovi.
                U slučaju da odabrani kandidat ne bude, iz bilo kojih razloga, koristio banju, nadležni organ opštine/grada ne može uputiti lice koje nije izabrano po konačnoj listi.
                Ukoliko nadležan organ opštine/grada uputi kandidata koji se ne nalazi na konačnoj listi bez predhodnog odobrenja Ministarstva, troškove će snositi nadležni organ koji ga je i uputio.
 
                Nadležni organ je dužan organizovati odlazak i povratak korisnika u banjsko-klimatske ustanove.
 
 1. Troškovi odlaska i povratka izabranih korisnika banjske rehabilitacije, kao i pratioca,
      padaju na teret lokalne zajednice ili korisnika.
 
 1. Vremenski rok za realizaciju Projekta
 
Realizacija Projekta banjske-rehabilitacije trajaće u periodu od 01. maja do 30. septembra 2018. godine i odvijaće se u smjenama svakih 10. dana po utvrđenim spiskovima korisnika.
Pojedinačan boravak korisnika u banjsko-klimatskim ustanovama trajaće 10. dana.
 
 
 
M I N I S T A R
Milenko Savanović
 

Projekat banjske rehabilitacije 2018