JAVNI OGLAS za izdavanje u zakup reklamnih prostora u vlasništvu opštine Teslić

Broj: 05-475-68/17

Datum: 24.07.2017. godine

 

Na osnovu člana 9. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/12), člana 5. Odluke o načinu i uslovima izdavanja u zakup reklamnih prostora u vlasništvu Opštine („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 5/17) i člana 67. Statuta Opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 4/17), načelnik opštine Teslić raspisuje

 

J  A  V  N  I     O  G  L  A  S

za izdavanje u zakup reklamnih prostora

 u vlasništvu opštine Teslić

 

I

Opština Teslić, sa sjedištem u Tesliću, ul. Karađorđeva br. 18, 74 270 Teslić, JIB: 4401285900009, vrši izdavanje u zakup reklamnih prostora u vlasništvu Opštine, u svrhu postavljanja reklama, putem usmenog javnog nadmetanja-licitacije, i to na sljedećim lokacijama:

 

REKLAMNI PROSTORI NA NADSTREŠNICAMA AUTOBUSKIH STAJALIŠTA:

 

I zona:

  1. Stajalište 1, ul. Svetog Save, k.č. br. 1874 K.O. Teslić-Grad, u kružnom toku, prije izlaza prema tržnici, osvijetljena strana stajališta (unutrašnja i vanjska), reklamne površine od 2,72 m2 po strani,
  2. Stajalište 2, ul. Svetog Save, k.č. br. 1874 K.O. Teslić-Grad, u kružnom toku, na strani gdje je centralni manifestacioni trg, osvijetljena strana stajališta (unutrašnja i vanjska), reklamne površine od 2,72 m2 po strani.

 

II zona

  1. Stajalište 3, ul. Svetog Save, k.č. br. 1874 K.O. Teslić-Grad, pored starog gradskog groblja, osvijetljena strana stajališta (unutrašnja i vanjska), reklamne površine od 2,72 m2 po strani,
  2. Stajalište 4, ul. Karađorđeva, k.č. br. 1871 K.O. Teslić-Grad, pored parkinga Opštine-pravac prema Banja Vrućici, osvijetljena strana stajališta (unutrašnja i vanjska), reklamne površine od 2,72 m2 po strani,
  3. Stajalište 5, ul. Karađorđeva, k.č. br. 1871 K.O. Teslić-Grad, pored JU OŠ „Petar Petrović Njegoš“, osvijetljena strana stajališta (unutrašnja i vanjska), reklamne površine od 2,72 m2 po strani.

 

BILBORDI:

 

II zona

  1. Bilbord 1, ul. Svetog Save, k.č. br. 1874 K.O. Teslić-Grad, kod starog gradskog groblja, dvije strane, reklamne površine od 12,00 m2 po strani.

 

II

Pravo učešća na licitaciji imaju fizička i pravna lica koja mogu biti nosioci prava svojine na nepokretnostima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

Učesnik koji u licitaciji učestvuje u ime drugog fizičkog lica dužan je, uz prijavu, predočiti ovjerenu punomoć lica u čije ime se nadmeće, a ukoliko u nadmetanju učestvuje u ime pravnog lica, dužan je predočiti ovlaštenje za zastupanje tog pravnog lica.

 

III

Učesnici u postupku licitacije dužni su prije početka licitacije uplatiti kauciju u iznosu od 500,00 KM i dokaz o izvršenoj uplati priložiti uz prijavu na javni oglas.

Kaucija se uplaćuje na račun trezora Opštine Teslić, broj: 551-025-000000-2345, otvoren kod  Unikredit banke a.d. Banja Luka sa naznakom: „Kaucija za učešće u licitaciji“.

 

IV

Prijave za učešće u licitaciji, mogu se predati Komisiji za provođenje postupka usmenog javnog nadmetanja-licitacije, prije početka licitacije ili neposredno  predati u prijemnu kancelariju Opštinske uprave Teslić (Šalter sala) do 09.08.2017. godine, do 12:15 časova, a mogu se poslati i poštom, do dana određenog za održavanje licitacije, na adresu: Opština Teslić – Komisija za provođenje postupka usmenog javnog nadmetanja-licitacije, ul. Karađorđeva br. 18, 74 270 Teslić, sa naznakom na koverti: „Prijava na Javni oglas za izdavanje u zakup reklamnog prostora u vlasništvu opštine Teslić, broj: 05-475-68/17 od 24.07.2017. godine.“

Obrazac prijave može se preuzeti na info pultu, odnosno u šalter sali Opštinske uprave Teslić.

 

 

 

V

Početna cijena zakupa za reklamne prostore iz tačke I ovog Oglasa koji se nalaze u I zoni iznosi 60,00 KM/m2 reklamnog prostora godišnje (sa PDV-om), dok početna cijena zakupa za reklamne prostore koji se nalaze u II zoni iznosi 40,00 KM/m2 reklamnog prostora godišnje (sa PDV-om).

 

VI

Reklamni prostor daje se u zakup na period od godinu dana, uz mogućnost produženja perioda zakupa. Sa učesnikom u licitaciji koji ponudi najvišu cijenu zakupa, u roku od 15 (petnaest) dana od dana održavanja licitacije, zaključiće se ugovor o zakupu, kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze zakupca i zakupodavca.

 

VII

Učesniku koji ponudi najvišu cijenu zakupa uplaćena kaucija neće se vraćati i ista će se uračunati u cijenu zakupa reklamnog prostora.

Učesniku koji ponudi najvišu cijenu zakupa, a odustane od zakupa, uplaćena kaucija neće se vraćati.

Ostalim učesnicima koji ne uspiju u licitaciji uplaćena kaucija će se vratiti u roku od 8 (osam) dana od dana održavanja licitacije, bez prava na kamatu za period od dana uplate do dana vraćanja kaucije.

      

VIII

Usmeno javno nadmetanje-licitacija za iznajmljivanje reklamnih prostora iz tačke I ovog Oglasa, održaće se dana 09.08.2017. godine (srijeda) u Tesliću, ul. Karađorđeva br. 18, u zgradi Opštinske uprave, u Maloj konferencijskoj sali, sa početkom u 12:15 časova.

Da bi se pristupilo usmenom javnom nadmetanju-licitaciji za određeni reklamni prostor iz tačke I ovog Oglasa, za isti se moraju prijaviti najmanje 2 (dva) kandidata.

Postupak licitacije sprovešće Komisija imenovana od strane Načelnika opštine Teslić, u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/12).

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon broj: 053/411-533.

 

 

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević