JAVNI OGLAS za izdavanje u zakup poslovnih prostorija

Na osnovu člana 67. Statuta opštine Teslić(„Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 4/17), i tačke 5. Odluke o načinu korištenja društvenih domova na području opštine Teslić, („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 12/16), Načelnik opštine  raspisuje,

 

   J A V N I    O G L A S

za izdavanje u zakup poslovnih prostorija

 

  1. Poslovni prostor u sastavu Društvenog doma u Mladikovine, imovina opštine Teslić, (površina 56 m2, u prizemlju), izdaje se u zakup  na period od 4(četiri) godine,  uz mogućnost produženja ugovora, ukoliko ugovorne strane za to izraze interes.

-Početna cijena zakupnine, za izbor najpovoljnijeg ponuđača je 60,oo KM, plus obaveza poreza na dodatnu vrijednost.

 

  1. Prostor iz tačke 1. se može koristiti u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti.

– Pravo učešća na licitaciji, imaju pravna i fizička lica  koja ispunjavaju  uslove za bavljenje  djelatnošću iz prethodnog stava.

–   Poslovni prostor  se izdaje u zatečenom   (viđenom)stanju.

– Pored ugovorene zakupnine, zakupac preuzima i obaveze troškova električne energije, vode, druge komunalne obaveze, i troškove tekućeg održavanja poslovnog  prostora.

 

  1. Zakupnina će se uplaćivati na poseban račun budžeta opštine Teslić, otvoren kod Uni Credit Banke Banja Luka, a ostvareni prihod će se koristiti za razvojne potrebe mjesne zajednice

 

  1. Oglas ostaje otvoren 15(petnaest) dana, od dana objavljivanja u dnevnom listu „EuroBlic“, a biće objavljen i na oglasnim tablama Opštinske uprave Teslić, Mjesne zajednice Mladikovine, te službenoj internet stranici opštine.

 

  • Pismene ponude u zatvorenoj koverti, slati na adresu Opštinska uprava Teslić, Karađorđeva 18, b.p. 74 270 Teslić, sa naznakom: “Javni oglas za Društveni dom  Mladikovine “.

 

  1. Javno otvaranje pismenih ponuda, obaviće Komisija za sprovođenje Javnog oglasa, u zgradi Opštinske uprave Teslić- Mala sala, dana 27. februara 2019. godine   (srijeda), u  13,oo časova.

 

  1. Komisija će, po osnovu ponuđenog iznosa zakupnine, izabrati najpovoljniju ponudu, sačiniti Izvještaj o sprovedenom postupku i dostaviti Načelniku opštine radi zaključivanja ugovora o

-Najpovoljniji ponuđač je dužan, u roku od 7(sedam) dana, da pristupi zaključenju ugovora, a u protivnom, gubi prava po osnovu učešća u Javnom oglasu.

-Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne pristupi zaključivanju ugovora u roku od 7(sedam) dana, ugovor se može zaključiti sa drugim najpovoljnijim ponuđačem, pod uslovom da ponuđena zakupnina nije manja od početne.

-Pored uslova navedenih u ovom Javnom oglasu, ugovorom će se detaljnije regulisati određena prava i obaveze, u skladu sa zakonom.

 

  1. Nakon izbora najpovoljnijeg ponuđača, a prije zaključenja ugovora o zakupu, Komisija će uz prisustvo zakupoprimca sačiniti zapisnik o stanju poslovnog prostora i primopredaji istog.

 

Za detaljnije informacije po predmetu ovog Javnog oglasa, može se kontaktirati: Odjeljenje za opštu upravu, tel.053/411-523.

 

Broj:  02-374- 8 /19                                                           NAČELNIK  OPŠTINE

Datum,28. 01. 2019.                                                          Milan  Miličević, s. r.