Broj: 02-014-567/17

Datum: 10 .10.2017. god.

Na osnovu člana 348. stav 1. Zakona o stvarnim pravima („Sl. glasnik RS“, br. 124/08, 58/09, 95/11 i 60/15), člana 9. stav 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 20/12 ), člana 67. Statuta Opštine Teslić  („Sl. glasnik  Opštine Teslić“ br. 4/17) i tačke II  Odluka o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta, br. 01-022-118/2017 i br. 01-022-117/17 od 28.09.2017.god.,  Načelnik opštine Teslić, raspisuje,

J  A  V  N  I     O  G  L  A  S

o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta ,

putem  usmenog javnog nadmetanja

 

 I      Predmet prodaje:

 

Opština Teslić, sa sjedištem  u Tesliću, Ul. Karađorđeva br.18,  74270 Teslić, JIB: 4401285900009,  putem usmenog javnog nadmetanja , vrši prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta   u Tesliću,  i to:

  1. -k.č. br.  br. 405/38,  u  površini od  28 m2 K.O. Teslić-Grad   i
  2. -k.č. br.   1463/17 u površini od 233 m2, K.O. Teslić-Grad