Broj: 02-014-736/17

Datum: 20.11.2017. god.

Na osnovu člana 348. stav 1. Zakona o stvarnim pravima („Sl. glasnik RS“, br. 124/08, 58/09, 95/11 i 60/15), člana 9. stav 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 20/12 ), člana 67. Statuta

načinu i uslovima prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta na lokalitetu „Lanara“ u Tesliću, br. 01-022-66/2017 od 27.04.2017. god.,  Načelnik opštine Teslić, raspisuje,

J  A  V  N  I    O  G  L  A  S

o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta,

putem  usmenog javnog nadmetanja

 

 

      I Predmet prodaje:

      Opština Teslić, sa sjedištem  u Tesliću, Ul. Karađorđeva br. 18, 74270 Teslić, JIB: 4401285900009,  vrši prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta  u Tesliću, putem usmenog javnog nadmetanja.

Predmet prodaje je sledeće gradsko građevinsko zemljište:

  1. katastarska parcela br. 1761/7 , površine 1.653 m2, upisana u List nepokretnosti br. 1398 i Z.K. ul. br. 2257 K.O. Teslić-Grad (koja odgovara planiranoj građevinskoj parceli),
  2. katastarska parcela br. 1761/15, površine 1.654 m2, upisana u List nepokretnosti br. 1398 i Z.K. ul. br. 2257 K.O. Teslić-Grad (koja odgovara planiranoj građevinskoj parceli), i
  3. katastarska parcela br. 1463/17, površine 233 m2, upisana u List nepokretnosti br. 1395 i Z.K. ul. br. 2257, K.O. Treslić-Grad (koja predstavlja dio planirane građevinske parcele)- 2. licitacija.

Gradsko građevinsko zemljište, pod rednim brojem 1. i 2.,  nalazi se u Tesliću,  na lokalitetu zvanom „Lanara“ , u sastavu je planirane poslovne zone „Lanara“, i u obuhvatu je Regulacionog plana „Komunalo-radne zone“ u Tesliću. Prema Regulacionom planu, na navedenom građevinskom zemljištu  predviđena je izgradnja poslovnih objekata.  

     Gradsko građevinsko zemljište pod rednim brojem 3. , nalazi se na lokalitetu zvanom „Knešpolje“, predstavlja dio planirane građevinske parcele ukupne površine od 472 m2, namijenjene za individualnu stambenu izgradnju. U sastav planirane građevinske parcele još ulazi zemljište označeno kao k.č. br. 1466 u površini od 184 m2 i dio k.č. br. 1664 , površine 55 m2,  K.O. Teslić-Grad, koje su u vlasništvu fizičkih lica.

Uvid u dokumentaciju o vlasničkom stanju i odgovarajuću urbanističku dokumentaciju vezanu za građevinsko zemljište koje je predmet prodaje , može se izvršiti u prostorijama Opštinske uprave Teslić, kancelarija br. 10, svakim radnim danom od 10,00 do 15,00  časova, kontakt telefon: 053/ 411-518.

Građevinsko zemljište može se razgledati svakim radnim danom , u vremenu od 10,30 do 15,00 časova, uz prethodnu najavu na telefon br. 053/411-518.

II Početna prodajna cijena građevinskog zemljišta

Početna prodajna cijena građevinskog zemljišta iznosi:

-za katastarsku parcelu  br.  1761/7 ………………………………….36.366,00 KM,

-za katastarsku parcelu  br.  1761/15………………………………..36.388,00  KM, i

-za katastarsku parcelu  br.  1463/17……………………………………9.320,00 KM

      

      III Licitacija

 

  1. Datum i mjesto održavanja licitacije

Prodaja predmetnog građevinskog zemljišta izvršiće se putem licitacije – usmenog javnog nadmetanja, koja će se održati dana 08.12.2017.god. (PETAK), sa početkom u 12:00 časova,  u zgradi Opštinske uprave Teslić,  u Tesliću , Ul. Karađorđeva br. 18, – u Maloj konferencijskoj sali.

  1. Pravo učešća na licitaciji

Pravo učestvovanja u postupku licitacije, za građevinsko zemljište pod rednim brojem 1. i 2.,  imaju privredni subjekti – privredna društva i samostalni preduzetnici koji, u skladu sa zakonom,  mogu biti nosioci prava svojine na nepokretnostima u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini.

Pravo učestvovanja u licitaciji za građevinsko zemljište po rednim brojem 3. , imaju sva pravna i fizička lica.

Prijavljeni učesnici koja ne ispune tražene uslove, čija prijava nije pristigla u predviđenom roku ili ne sadrži tražene obavezne priloge (dokaz o uplati kaucije, izvod iz odgovarajućeg registra i sl.) neće moći učestvovati u licitaciji.

  1. Prijava

      Zainteresovani ponuđači mogu podnijeti  prijavu za učešće na

licitaciji, najkasnije do 08.12.2017.god., do 12,00 časova. Prijava se može predati neposredno  Komisiji, prije početka licitacije, ili predati  Prijemnoj kancelariji Opštinske uprave u Tesliću – Šalter sala u zgradi Opštinske uprave, svakim radnim dano od 7,00 do 15,00 časova. Prijava treba da sadrži podatke o podnosiocu prijave (naziv pravnog lica, odnosno ime i prezime za preduzetnika, odnosno drugog fizičkog lica), sjedište i adresu i kontakt telefon. U prijavi se obavezno mora navesti  broj katastarske  parcele za koju se učesnik u licitaciji želi nadmetati.    

       Uz prijavu se obavezno prilažu sledeći dokazi:

-dokaz (original uplatnice) o uplati kaucije,

-izvod iz odgovarajućeg registra za privredno društvo , odnosno samostalnog preduzetnika, u ovjerenoj kopiji, ne stariji od 6 (šest)  mjeseci,

-pismena punomoć, (ukoliko na licitaciju pristupa punomoćnik, odnosno zastupnik privrednog društva ili privatnog preduzetnika, odnosno fizičkog lica).

Prijava se može podnijeti i na obrascu koji se može dobiti na Info-pultu

Opštinske uprave.

Na omotu zatvorene koverte  u kojoj se predaje prijava za učešće na licitaciji, potrebno je staviti naznaku : „Prijava za licitaciju- „Lanara“ i „Knešpolje“ – za Komisiju“.

  1. Kaucija

Za učešće u postupku licitacije ponuđači su dužni uplatiti kauciju u iznosu:

     -za katastarsku parcelu br.   1761/7………………………………………. 3.636,60 KM,

     -za katastarsku parcelu br.   1761/15 ……………………………………. 3.638,80 KM, i

     -za katastarsku parcelu br.   1463/17………………………………………1.000,00 KM

Kaucija se uplaćuje na račun Opštine Teslić br. 551-025-000000-2345, otvoren kod „UniCredit Bank“ Banja Luka, sa naznakom . „uplata kaucije za licitaciju „Lanara“- 1 C .

Učesnicima u licitaciji čije ponude nisu prihvaćene, izvršiće se povrat uplaćene kaucije u roku od 8 dana oda dana zaključenja licitacije.

       Učesnik u licitaciji čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija ponuda, a ne pristupi zaključivanju ugovora o kupoprodaji, gubi pravo na povrat uplaćene kaucije.

  1. Postupak licitacije

Postupak licitacije , u vidu  usmenog javnog nadmetanja, sprovešće Komisija imenovana rješenjem Skupštine opštine Teslić. Postupak licitacije – usmenog javnog nadmetanja sprovodi se u skladu sa Pravilnikom o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima („Sl. glasnik RS“, br. 20/12).

O postupku licitacije vodi se zapisnik u koji se unosi cijeli tok postupka i sve ponude stavljene od pojedinih učesnika kao i stavljeni prigovori. Zapisnik potpisuju svi članovi Komisije i prisutni učesnici licitacije. Poslije zaključenja zapisnika o postupku licitacije, učenici ne mogu ulagati prigovore.

      IV Zaključivanje ugovora, plaćanje kupoprodajne cijene, predaja u posjed nepokretnosti kupcu

      Po okončanju licitacije, Načelnik Opštine Teslić zaključuje ugovor o kupo-

-prodaji nepokretnosti sa najpovoljnijim ponuđačem, a po prethodno pribavljenom mišljenju Pravobranilaštva RS – Sjedište zamjenika u Doboju.

      Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu nepokretnosti isplatiti prodavcu – Opštini Teslić u roku od  15 dana , od dana zaključivanja ugovora o  kupoprodaji.

Predaja prodatog građevinskog zemljišta u posjed kupca, izvršiće se u roku od 3 dana od dana zaključivanja ugovora o kupoprodaji.

Troškove notarske obrade ugovora o kupoprodaji, za građevinsko zemljište po rednim brojem 1. i 2., snosi prodavac, a za građevinsko zemljište pod rednim brojem 3.,  kupac.

 

      V Posebni uslovi vezani za privođenje građevinskog zemljišta planiranoj namjeni

      Kupac građevinskog zemljišta pod rednim brojem 1. i 2., dužan je da kupljeno građevinsko zemljište, u roku od 2 (dvije) godine, od dana zaključivanja ugovora o kupoprodaji , privede krajnjoj namjeni predviđenoj važećim planskim dokumentom , odnosno da na istom izgradi poslovne  objekte u skladu sa Regulacionim planom „Komunalno-radne zone“ u Tesliću, odnosno izdatim lokacijskim uslovima i građevinskom dozvolom.  U slučaju neispunjenja ove obaveze u ostavljenom roku, prodavac može tražiti raskid  ugovora i naknadu eventualne štete.

 

      VI Objavljivanje oglasa

      Ovaj Oglas objavljuje se , najmanje 15 (petnaest) dana prije dana održavanja licitacije, u dnevnom listu „ Euro BLIC“ – izdanje za RS,  Televiziji „Kanal 3“ Prnjavor, Radiju „Studio M“ Teslić,  Oglasnoj tabli Opštine Teslić i na zvaničnoj VEB stranici Opštine Teslić.

 NAČELNIK OPŠTINE,

Milan Miličević