JAVNI OGLAS o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta, putem usmenog javnog nadmetanja

Broj: 02-014-414/17

Datum: 27.06.2017. god.

 

Na osnovu člana 348. stav 1. Zakona o stvarnim pravima („Sl. glasnik RS“, br. 124/08, 58/09, 95/11 i 60/15), člana 9. stav 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 20/12 ), člana 67. Statuta Opštine Teslić  („Sl. glasnik  Opštine Teslić“ br. 4/17) i tačke II  Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta na lokalitetu „Lanara“ u Tesliću, br. 01-022-66/2017 od 27.04.2017. god.,  Načelnik opštine Teslić, raspisuje,

 

J  A  V  N  I     O  G  L  A  S

                         o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta ,

                                                putem  usmenog javnog nadmetanja

 

 

      I Predmet prodaje:

      Opština Teslić, sa sjedištem  u Tesliću, Ul. Karađorđeva br.18,  74270 Teslić, JIB: 4401285900009,  vrši prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta  u Tesliću, na lokalitetu „Lanara“, putem usmenog javnog nadmetanja.

Predmet prodaje je sledeće gradsko građevinsko zemljište:

-građevinska parcela br. 1, ukupne površine  4.127 m2  ,koja se sastoji od :

k.č. br. 1837/9  u površini od 2.585 m2, upisana u L.N. br. 467, k.č. br. 1887/3 u površini od 365 m2, upisana u L.N. br. 1393 i Z.K. ul. br. 2257, i k.č. br. 1761/13 u površini od 1.177 m2 , upisana u L.N. br. 1398, sve u  K.O. Teslić-Grad;

       -građevinska parcela br. 2,  ukupne površine 5.020 m2, koja odgovara k.č. br. 1761/8 u površini  od 5.020 m2, upisana u L.N. br. 1398,  K.O. Teslić-Grad   i

-građevinska parcela br. 3,  ukupne površine 3.992 m2, koja odgovara k.č. br. 1761/14 u površini od 3.992 m2, upisana u L.N. br. 1398, K.O. Teslić-Grad.

Katastarske parcele, koje čine navedene građevinske parcele, upisane u su javne evidencije o nepokretnostima kao vlasništvo Opštine Teslić, sa 1/1 dijela.

Navedene građevinske  parcele, nalaze se u Tesliću,  na lokalitetu zvanom „Lanara“ , u sastavu su planirane poslovne zone „Lanara“, i u obuhvatu su Regulacionog plana „Komunalo-radne zone“ u Tesliću.

Prema Regulacionom planu „Komunalno radne zone“ u Tesliću , na građevinskom zemljištu koje je predmet prodaje,  predviđena je izgradnja poslo-

vnih objekata spratnosti P i P+2, ostali uslovi: u skladu sa Regulacionim planom i izdatim lokacijskim uslovima.      

Uvid u dokumentaciju o vlasničkom stanju i odgovarajuću urbanističku dokumentaciju vezanu za građevinsko zemljište koje je predmet prodaje , može se izvršiti u prostorijama Opštinske uprave Teslić, kancelarija br. 10, svakim radnim danom od 10,00 do 15,00  časova, kontakt telefon: 053/ 411-518.

Građevinsko zemljište može se razgledati svakim radnim danom , u vremenu od 10,00 do 15,00 časova, uz prethodnu najavu na telefon br. 053/411-518.

 

II Početna prodajna cijena građevinskog zemljišta

      Početna prodajna cijena građevinskog zemljišta, koje je predmet prodaje, iznosi:

      -za građevinsku parcelu br.  1 ………………………..90.794,00 KM,

 

      -za građevinsku parcelu br.  2 …………………….. 112.950,00 KM, i

 

      -za građevinsku parcelu br.  3………………………….89.820,00 KM

       

      III Licitacija

 

  1. Datum i mjesto održavanja licitacije

 

Prodaja predmetnog građevinskog zemljišta izvršiće se putem licitacije – usmenog javnog nadmetanja, koja će se održati dana 14.07.2017.god. (PETAK), sa početkom u 12:00 časova,  u zgradi Opštinske uprave Teslić,  u Tesliću , Ul. Karađorđeva br. 18, – u Maloj konferencijskoj sali.

 

  1. Pravo učešća na licitaciji

Pravo učestvovanja u postupku licitacije  imaju privredni subjekti – privredna društva i samostalni preduzetnici koji, u skladu sa zakonom,  mogu biti nosioci prava svojine na nepokretnostima u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini.

Komisija za sprovođenje postupka licitacije će , prije početka licitacije, pregledati sve prijave i zapisnički konstatovati koji prijavljeni učesnici ispunjavaju uslove za učešće u licitaciji. Prijavljeni učesnici koja ne ispune tražene uslove, čija prijava nije pristigla u predviđenom roku ili ne sadrži tražene obavezne priloge (dokaz o uplati kaucije, izvod iz ogovarajućeg registra i sl.) neće moći učestvovati u licitaciji.

 

  1. Prijava

Zainteresovani ponuđači mogu dostaviti prijavu za učešće na

licitaciji, najkasnije do 14.07.2017.god., do 12,00 časova. Prijava se može predati neposredno u Prijemnoj kancelariji Opštinske uprave u Tesliću – Šalter sala u zgradi Opštinske uprave, svakim radnim dano od 7,00 do 15,00 časova. Prijava treba da sadrži podatke o podnosiocu prijave (naziv pravnog lica, odnosno ime i prezime za preduzetnika), sjedište i adresu i kontakt telefon. U prijavi se obavezno moraju navesti  brojevi građevinskih parcela koje se licitiraju.    

       Uz prijavu se obavezno prilažu sledeći dokazi:

-dokaz (original uplatnice) o uplati kaucije,

-izvod iz odgovarajućeg registra za privredno društvo , odnosno samostalnog preduzetnika, u ovjerenoj kopiji, ne stariji od 6 (šest)  mjeseci,

-pismena punomoć, (ukoliko na licitaciju pristupa punomoćnik, odnosno zastupnik privrednog društva ili privatnog preduzetnika).

Prijava se može podnijeti i na obrascu koji se može dobiti na Info-pultu

Opštinske uprave.

Na omotu zatvorene koverte  u kojoj se predaje prijava za učešće na licitaciji, potrebno je staviti naznaku : „Prijava za licitaciju „Lanara“ – za Komisiju“.

  1. Kaucija

Za učešće u postupku licitacije ponuđači su dužni uplatiti kauciju u visini od 10 % početne cijene građevinske parcele, za svaku građevinsku parcelu za koju prijave učešće u licitaciji,  tako da kaucija iznosi:

      -za građevinsku parcelu br. 1, ……………………………………. 9.079,40  KM,

      -za građevinsku parcelu br. 2,…………………………………….11.295,00  KM  i

      -za građevinsku parcelu br. 3,……………………………………….8.982,00  KM.

Kaucija se uplaćuje na račun Opštine Teslić br. 551-025-000000-2345, otvoren kod „UniCredit Bank“ Banja Luka, sa naznakom . „uplata kaucije za licitaciju „Lanara“.

Učesnicima u licitaciji čije ponude nisu prihvaćene, izvršiće se povrat uplaćene kaucije u roku od 8 dana oda dana zaključenja licitacije.

Učesnik u licitaciji čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija ponuda, a ne pristupi zaključivanju ugovora o kupoprodaji, gubi pravo na povrat uplaćene kaucije.

 

  1. Postupak licitacije

Postupak licitacije , u vidu  usmenog javnog nadmetanja, sprovešće Komisija imenovana rješenjem Skupštine opštine Teslić br. 01-111-40/17 od 27.04.2017. godine. Postupak licitacije – usmenog javnog nadmetanja sprovodi se u skladu sa Pravilnikom o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima („Sl. glasnik RS“, br. 20/12).

O postupku licitacije vodi se zapisnik u koji se unosi cijeli tok postupka i sve ponude stavljene od pojedinih učesnika kao i stavljeni prigovori. Zapisnik potpisuju svi članovi Komisije i prisutni učesnici licitacije. Poslije zaključenja zapisnika o postupku licitacije, učenici ne mogu ulagati prigovore.

 

      IV Zaključivanje ugovora, plaćanje kupoprodajne cijene, predaja u posjed

           nepokretnosti kupcu

Po okončanju licitacije, Načelnik Opštine Teslić zaključuje ugovor o kupo-

-prodaji nepokretnosti sa najpovoljnijim ponuđačem, a po prethodno pribavljenom mišljenju Pravobranilaštva RS – Sjedište zamjenika u Doboju.

Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu nepokretnosti isplatiti prodavcu – Opštini Teslić u roku od  15 dana , od dana zaključivanja ugovora o  kupoprodaji.

Predaja prodatog građevinskog zemljišta u posjed kupca, izvršiće se u roku od 3 dana od dana zaključivanja ugovora o kupoprodaji.

Troškove notarske obrade i druge troškove vezane za zaključivanje  ugovora, snosi prodavac, a troškove uknjižbe stvarnih prava u javnim evidencijama u korist kupca, snosi kupac.

 

      V Posebni uslovi vezani za privođenje građevinskog zemljišta namjeni

 

      Kupac je dužan da kupljeno građevinsko zemljište , u roku od 2 (dvije) godine, od dana zaključivanja ugovora o kupoprodaji , privede krajnjoj namjeni predviđenoj važećim planskim dokumentom , odnosno da na istom izgradi poslovne  objekate u skladu sa Regulacionim planom „Komunalno-radne zone“  u Tesliću, odnosno izdatim lokacijskim uslovima i građevinskom dozvolom.  U slučaju neispunjenja ove obaveze u ostavljenom roku, prodavac može tražiti raskid  ugovora i naknadu eventualne štete.

 

      VI Objavljivanje oglasa

      Ovaj Oglas objavljuje se , najmanje 15 (petnaest) dana prije dana održavanja licitacije, u dnevnom listu „ Euro BLIC“ – izdanje za RS,  Televiziji „Kanal 3“ Prnjavor, Radiju „Studio M“ Teslić,  Oglasnoj tabli Opštine Teslić i na zvaničnoj VEB stranici Opštine Teslić.

 

NAČELNIK OPŠTINE,

Milan Miličević