JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje

Broj: 01-111-68/17

Teslić, 11.07.2017. godine

 

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/03), člana 16. i 18. Zakona o sistemu javnih službi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 68/07 i 109/12), Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora i članova Upravnog odbora JU Turstička organizacija opštine Teslić („Službeni glasnik Opštine Teslić“, broj 4/17), Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JU Dječije obdanište „Palčić“ Teslić („Službeni glasnik Opštine Teslić“, broj 5/17) i Odluke o raspisivanju konkursa za izbor i imenovanje direktora JU Centar za socijalni rad Teslić („Službeni glasnik Opštine Teslić“, broj 6/17), Skupština Opštine Teslić raspisuje

 

J A V N I  K O N K U R S

za izbor i imenovanje

 

Raspisuje se konkurs za izbor i imenovanje:

 1. Direktora JU Turistička organizacija opštine Teslić,
 2. Direktora JU Dječije obdanište „Palčić“ Teslić,
 3. Direktora JU Centar za socijalni rad Teslić i
 4. Članova upravnog odbora JU Turistička organizacija opštine Teslić

 

I OPIS POSLOVA

Direktor predstavlja i zastupa ustanovu, odgovara za zakonitost rada i obavlja druge poslove i radne zadatke u skladu sa zakonom, statutom i drugim opštim aktima ustanove.

Poslovi i nadležnost upravnog odbora utvrđeni su zakonom o sistemu javnih službi i statutom ustanove.

 

II MANDAT

Mandat direktora i članova upravnog odbora traje 4 (četiri) godine.

 

III OPŠTI USLOVI

 1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova direktora ili člana upravnog odbora,
 5. da nije otpušten iz državne službe na osnovu disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od 3 (tri) godine prije objavljivanja Konkursa,
 6. da se na kandidata ne odnose odredbe člana 9. tačka 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 7. da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

 

IV POSEBNI USLOVI

Za direktora JU Turistička organizacija opštine Teslić

Visoka stručna sprema društvenog smjera sa najmanje pet godina radnog iskustva; položen stručni ispit za rad u organima državne uprave; znanje jednog stranog jezika.

 

Za direktora JU Dječije obdanište „Palčić“ Teslić

Završen prvi ciklus odgovarjućeg studijskog programa ili ekvivalent potreban za rad u predškolskim ustanovama na poslovima vaspitača ili stručnog saradnika, završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa ili ekvivalent potreban za rad u vaspitno-popravnim ustanovama na poslovima nastavnika ili stručnog saradnika, te diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomista; najmanje pet godina radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme.

 

Za direktora JU Centar za socijalni rad Teslić

Završen prvi ciklus obrazovanja u trajanju od najmanje tri godine, a najviše četri godine vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova odnosno 240 ECTS bodova, odnosno stručna sprema stečena prema zakonu koji reguliše visoko obrazovanje, odgovarajućeg usmjerenja i to sljedećih zanimanja: diplomirani socijalni radnik, diplomirani pravnik, diplomirani psiholog, diplomirani sociolog, diplomirani pedagog i diplomirani defektolog (diplomirani specijalni edukator i rehabilitator); najmanje pet godina radnog iskustva u struci; položen stručni ispit za rad u organima uprave.

 

Za članove Upravnog odbora JU Turistička organizacija opštine Teslić

Visoka stručna sprema (VII stepen) ili viša stručna sprema (VI stepen) ili završen prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 180 odnosno 240 ECST bodova; poznavanje problematike u djelatnostima kojima se bavi javna ustanova; poznavanje sadržaja i načina rada organa upravljanja; dokazani rezultati rada na ranijim poslovima.

 

V SUKOB INTERESA

Kandidat ne može obavljati dužnosti, aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske i Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima.

Zaposleni u ustanovi ne mogu biti članovi njenog upravnog odbora.

 

VI POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu na Konkurs kandidat je dužan priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova Konkursa:

 1. uvjerenje o državljanstvu,
 2. izvod iz matične knjige rođenih,
 3. diplomu o traženoj stručnoj spremi,
 4. uvjerenje o radnom iskustvu u traženoj stručnoj spremi i biografiju o kretanju u službi,
 5. ovjerenu izjavu da kandidat nije otpuštan iz državne službe na osnovu disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od 3 (tri) godine prije objavljivanja Konkursa,
 6. uvjerenje da nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje funkcije,
 7. uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u organima uprave odnosno odgovarajući stručni ispit za direktora JU „Dječije obdanište „Paličić“ Teslić,
 8. uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,
 9. ovjerena izjava da se ne nalazi u sukobu interesa,
 10. ovjerenu izjavu da se na kandidata ne odnose odredbe člana 9. tačka 1. Ustava Bosne i Hercegovine, odnosno da ne služi kaznu izrečenu od strane Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i da nije pod optužbom tog suda.

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostaviće primljeni kandidati po završetku izborne procedure.

Svi kandidati su dužni da dostave orginalne ili ovjerene fotokopije traženih dokumenata.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove obaviće se intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni. Konačno imenovanje kandidata sa rang liste koju utvrdi Komisija za izbor izvršiće SO-e Teslić.

 

VII ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „EuroBlic” i „Službenom glasniku Republike Srpske“. Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijave se mogu dostaviti neposredno u prijemnoj kancelariji Opštinske uprave Teslić (šalter sala) svakim radnim danom od 0700 do 1700 časova ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, na adresu: Skupština Opštine Teslić, ulica Karađorđeva broj 6, 74270 Teslić, sa naznakom: „Prijava na Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora/člana upravnog odbora“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokumenta priložena uz prijavu neće se vraćati kandidatima.

 

PREDSJEDNIK SO-e

Miroljub Letić