JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje predsjednika i dva člana Odbora za žalbe opštine Teslić

Broj: 01-111-154/17
Teslić: 21.12.2017. godine

Na osnovu člana 155. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16), tačke 1. Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Odbora za žalbe („Službeni glasnik Opštine Teslić“, broj 11/17) i člana 36. Statuta opštine Teslić („Službeni glasnik Opštine Teslić“, broj 4/17), predsjednik Skupštine opštine Teslić r a s p i s u j e

 

J A V N I   K O N K U R S
za izbor i imenovanje predsjednika i dva člana Odbora za žalbe opštine Teslić

 

Skupština opštine Teslić raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje predsjednika i dva člana Odbora za žalbe opštine Teslić.

I OPIS POSLOVA
Odbor za žalbe u skladu sa Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave i drugim propisima odlučuje u drugom stepenu o žalbama učesnika javnog konkursa u postupku zapošljavanja u opštinskoj upravi, o žalbama koje se odnose na statusna pitanja službenika, kao i o drugim žalbama utvrđenim zakonom.

II OPŠTI USLOVI
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u administrativnoj službi jedinice lokalne samouprave,
5. da nije otpušten iz državne službe na osnovu disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od 3 (tri) godine prije objavljivanja Konkursa,
6. da se na kandidata ne odnose odredbe člana 9. tačka 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

III POSEBNI USLOVI
1. da ima završen četvorogodišnji studij sa zvanjem diplomirani pravnik ili prvi ciklus studija sa zvanjem diplomirani pravnik i ostavrenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
2. da ima najmanje pet godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
3. da ima položen stručni ispit za rad u upravi ili položen pravosudni ispit i
4. dokazani rezultati rada na ranijim poslovima i posjedovanje organizacionih sposobnosti.
Za predsjednika i člana Odbora za žalbe ne mogu se imenovati lica zaposlena u Opštinskoj upravi.

IV – MANDAT
Predsjednika i članove Odbora za žalbe opštine Teslić imenuje Skupština opštine nakon sprovedenog Javnog konkursa na mandatni period od četiri godine.

V SUKOB INTERESA
Kandidat ne može obavljati dužnosti, aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima, Zakonom o lokalnoj samoupravi, Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave i Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske.

VI POTREBNA DOKUMENTACIJA
Uz prijavu na Konkurs kandidat je dužan priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova Konkursa:
1. kratku biografiju sa kretanjima u struci,
2. uvjerenje o državljanstvu,
3. izvod iz matične knjige rođenih,
4. diplomu o traženoj stručnoj spremi,
5. uvjerenje o radnom iskustvu u traženoj stručnoj spremi,
6. ovjerenu izjavu da kandidat nije otpuštan iz državne službe na osnovu disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od 3 (tri) godine prije objavljivanja Konkursa,
7. uvjerenje da nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u organu uprave,
8. uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u organu uprave ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u organu uprave ili uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu,
9. uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,
10. ovjerena izjava da se ne nalazi u sukobu interesa,
11. ovjerenu izjavu da se na kandidata ne odnose odredbe člana 9. tačka 1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostaviće primljeni kandidati po završetku izborne procedure.
Svi kandidati su dužni da dostave orginalne ili ovjerene fotokopije traženih dokumenata.
Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove obaviće se intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

VII ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „EuroBlic” i „Službenom glasniku Republike Srpske“. Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.
Prijave se mogu dostaviti neposredno u prijemnoj kancelariji Opštinske uprave Teslić (šalter sala) svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 časova ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, na adresu: Skupština Opštine Teslić, ulica Karađorđeva broj 6, 74270 Teslić, sa naznakom: „Prijava na Javni konkurs za predsjenika i člana Odbora za žalbe“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Dokumenta priložena uz prijavu neće se vraćati kandidatima.

 

PREDSJEDNIK SO-e
Miroljub Letić