JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje člana upravnog odbora u JU Dječije obdanište „Palčić“ Teslić

Broj: 01-111-2/18
Datum: 16.01.2018. godine

 

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/03), člana 16. Zakona o sistemu javnih službi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 68/07 i 109/12) i tačke 1. Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za člana UO JU Dječije obdanište „Palčić“ Teslić („Službeni glasnik Opštine Teslić“, broj 1/18) i tačke 2. Odluke o utvrđivanju kriteriju a za izbor i imenovanje članova Javnih ustanova („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 9/15) Skupština Opštine Teslić, raspisuje

 

J A V N I  K O N K U R S

za izbor i imenovanje člana upravnog odbora u JU Dječije obdanište „Palčić“ Teslić

 

Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje člana upravnog odbora u JU Dječje obdanište „Palčić“ Teslić i to  predstavnik iz reda osnivača.

Poslovi i nadležnost upravnog odbora utvrđeni su Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom ustanove, a između ostalog upravni odbor donosi Statut ustanove, odlučuje o poslovanju ustanove, razmatra i usvaja izvještaj o poslovanju i godišnji obračun, donosi program rada i finansijski plan, odlučuje o korišćenju sredstava u skladu sa zakonom i Statutom ustanove, vrši i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i Statutom ustanove.

Upravni odbor za svoj rad odgovara Skupštini Opštine Teslić.

 

II MANDAT

Članovi upravnog odbora imenuju se na period od 4 (četiri) godine.

 

III STATUS

Aktom o imenovanju članovi upravnog odbora ne zasnivaju radni odnos.

Članovi Upravnog odbora za svoj rad ne ostvaruju pravo na naknadu.

 

IV OPŠTI USLOVI ZA KANDIDATE

 1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova člana upravnog odbora,
 5. da nije otpušten iz državne službe na osnovu disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od 3 (tri) godine prije objavljivanja Konkursa,
 6. da se na kandidata ne odnose odredbe člana 9. tačka 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 7. da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

 

V POSEBNI USLOVI ZA SVE KANDIDATE

 1. završen prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent, odnosno visoka ili viša stručna sprema, ako zakonom nije drugačije određeno;
 2. najmanje jedna godina radnog iskustva u struci,
 3. poznavanje djelatnosti kojom se bavi ustanova,
 4. poznavanje sadržaja i načina rada organa upravljanja.

 

VI SUKOB INTERESA

Kandidati ne mogu obavljati dužnosti i aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/03), Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, 73/08 i 52/14).

 

VII POTREBNA DOKUMENTA

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj kopiji:

 1. uvjerenje o državljanstvu,
 2. izvod iz matične knjige rođenih,
 3. diplomu o traženoj stručnoj spremi,
 4. uvjerenje o radnom iskustvu u traženoj stručnoj spremi i biografiju o kretanju u službi,
 5. ovjerenu izjavu da kandidat nije otpuštan iz državne službe na osnovu disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od 3 (tri) godine prije objavljivanja Konkursa,
 6. uvjerenje da nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje funkcije,
 7. uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,
 8. ovjerena izjava da se ne nalazi u sukobu interesa,
 9. ovjerenu izjavu da se na kandidata ne odnose odredbe člana 9. tačka 1. Ustava Bosne i Hercegovine, odnosno da ne služi kaznu izrečenu od strane Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i da nije pod optužbom tog suda.

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostaviće primljeni kandidati po završetku izborne procedure.

Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti naknadno obaviješteni. Imajući u vidu ovlašćenje Ombudsmana koja proističu iz člana 16. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske, vezano za prigovore na konačna imenovanja, postoji potreba stalnog uvida u podnesena dokumenta, te se iz toga razloga dokumenta priložena uz prijave na Konkurs neće vraćati.

 

 

VIII ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „EuroBlic” i „Službenom glasniku Republike Srpske“. Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijave se mogu dostaviti neposredno u prijemnoj kancelariji Opštinske uprave Teslić (šalter sala) svakim radnim danom od 0700 do 1700 časova ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, na adresu: Skupština Opštine Teslić, ulica Karađorđeva broj 6, 74270 Teslić, sa naznakom: „Konkursnoj komisiji za izbor člana upravnog odbora u JU Dječije obdanište „Palčić“ Teslić“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

PREDSJEDNIK SO-e
Miroljub Letić