Odeljenje za finansije

Ime i prezime:
Funkcija:Načelnik Odjeljenja za finansije
Datum rođenja:
Porodica:
Stručna sprema:
Prethodno iskustvo:

Kontakt podaci

Telefon:+387(0)53/411-503
Mobilni:
Faks:+387(0)53/411-541
Email:[email protected]

Opis poslova

Odjeljenje za opštu upravu sa službom za pravnu pomoć obavlja stručne, upravne i administrativne poslove iz nadležnosti opštine, vodi evidenciju zaposlenih i ostale personalne poslove u opštinskoj administrativnoj službi, priprema opšte i normativno pravne akte za potrebe odjeljenja, obavlja poslove pružanja pravne pomoći, pravne savjete i druge poslove pravne pomoći građanima u skladu sa zakonom,obavlja poslove vezane za građanska stanja u skladu sa zakonom (matične knjige, državljanstva i dr.), vodi biračke spiskove, obavlja poslove prijemne kancelarije, pisarnice, arhive, ovjere prepisa, rukopisa i potpisa, izdavanja uvjerenja iz javnih registara koje vodi, vrši izdavanje potvrda o činjenicama o kojima se ne vodi javna evidencija kada je za to zakonom ovlaštena, vrši poslove projektovanja, razvoja i održavanja informacionog sistema opštine, vodi matične knjige za naseljena mjesta opštine Teslić, obavlja i druge poslove koji se odnose na rad šalter sale i info-pulta, obavlja stručne i administrativne poslove u mjesnim zajednicama,matičnoj službi i mjesenim kancelarijama, vrši i druge poslove koje odredi Načelnik opštine, i poslove utvrđene zakonom i podzakonskim aktima čije je izvršavanje povje-reno opštini, a odnosi se na djelokrug rada odjeljenja.

Predaja zahtjeva

Odjelјenje za finansije obavlјa stručne, administrativno-tehničke i druge poslove iz nadležnosti opštine, koji se odnose na: ostvarivanje politike finansiranja, pripremanja nacrta i prijedloga budžeta i završnog računa, praćenje i evidenciju prihoda i izvršenju rashoda budžeta, pripremanje i izradu rebalansa budžeta, kontrolu pravilnosti i zakonitosti korišćenja budžetskih sredstava, praćenja kreditne zaduženosti budžeta, blagovremeno predlaganje mjera za usklađivanje prihoda i rashoda , naplatu prihoda opštine, trezorsko poslovanje, usklađuju rad Odjelјenja sa zakonskim propisima i drugim aktima, vrši i druge poslovekoje odredi Načelnik opštine, i poslove utvrđene zakonom i podzakonskim aktima čije je izvršavanje povjereno opštini, a odnosi se na djelokrug rada odjelјenja.

Obrasci